شرکت گروه bess (استیل کاران سرکان )در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی