ارتباط باما

ارتباط با ما

آدرس : تویسرکان-بلواراشرفی اصفهانی -روبروی خیابان کارگر-گروه تولیدی صنعتی استیل کاران سرکان و(bess)
کدپستی:۶۵٨١۶۵٨٧٣٩

تلفن تماس: ۰٨١٣4٩٢٨٢١5

نمابر:۰٨١٣4٩٢60٢١

تلفن مدیریت: ۰٩١٨٨5٢۰۰65

واتس اپ واحد کیفی : ۰٩٣٨٨٩۰4357

شماره دفترمرکزی ۰٢١٣60440٣٨

شماره تماس خدمات مرکزی: ۰٩٩١5869١49

ایمیل:esteelkaranserkan@gmail.com

ایمیل واحد فروش :haghjoo.n@gmail.com

سبد خرید